คณะกรรมการประจำสาขาวิชาคณะกรรมการประจำสาขาวิชา


     1. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
     2. อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
     3. อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน
     4. อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ